2020 නොවැම්බරයේ දී කොටස් වෙළෙඳපොළ 9% කින් ඉහළට

  December, 1, 2020

  කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඊයේ (30) දිනය ගනුදෙනු අවසානයේ දී ඒකක 6,243.76 ක් ලෙසින් වාර්තා විය. නොවැම්බර් මාසය ආරම්භයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය වාර්තා වී තිබුණේ ඒකක 5,726.59 ක් ලෙසිනි.

  මේ අනුව පසුගිය නොවැම්බර් මාසය තුළ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඒකක 517.17 ක හෙවත් 9% ක ඉහළ යාමක් වාර්තා වී තිබේ. මේ අතර S&P SL20 දර්ශකය ද පසුගිය නොවැම්බර් මාසය තුළ දී 7.52% ක වර්ධනයක් අත්පත් කර ගෙන තිබේ.

  මෙහිදී රු. බිලියන 2.54 ක සාමාන්‍ය දෛනික පිරිවැටුමක් මාසය තුළ දී වාර්තා වී ඇත.

  2020 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ 4.3% ක පහළ යාමක් වාර්තා වී තිබුණි.

  මේ අතර නොවැම්බර් මාසය අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය වසරේ මේ දක්වා උපරිමයට පැමිණ තිබූ අතර ඒ අනුව 2020 වසරේ මාස 11ක කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී එහි වර්ධනය 1.87%ක් ලෙසින් සටහන් වුණි.