2021 තෙවන කාර්තුවේ දී ආර්ථික වර්ධනය සෘණ වෙයි

December, 16, 2021

2021 වර්ෂයේ තෙවන කාර්තුව සඳහා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තු නිකුත් කිරීම පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින්, ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව අනාවරණය කරන්නේ, 2021 වර්ෂයේ තෙවන කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය සියයට 1.5 ක සෘණාත්මක වර්ධන වේගයක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති බවයි.

තවද, 2021 තෙවන කාර්තුව සඳහා ස්ථාවර මිල ගණන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය රුපියල් මිලියන 2,497,489 දක්වා පහළ ගොස් ඇති අතර එය 2020 වර්ෂයේ තෙවන කාර්තුවේ රුපියල් මිලියන 2,536,490 ක් ලෙස වාර්තා වී තිබුණි.

ඊට අමතරව 2021 වර්ෂයේ තෙවන කාර්තුවේ පවත්නා මිල ගණන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය රුපියල් මිලියන 4,132,955 ක් දක්වා සියයට 1.1 කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය 2020 වර්ෂයේ තෙවන කාර්තුවේ දී පවත්නා මිල ගණන් යටතේ රුපියල් මිලියන 4,087,148 ක් ලෙස වාර්තා වී තිබුණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.