අපේ ජංගම දුරකතන වෙළඳ පොළ ගැන සයිබර්මීඩියා රිසර්ච් හෙළිදරව්ව

June, 20, 2014

සයිබර්මීඩියා රිසර්ච් විසින් මෙරට ජංගම දුරකතන වෙළඳ පොළ පිළිබඳව සිදුකර තිබෙන නවතම සමීක්ෂණය මගින් අනාවරණය කර තිබෙන්නේ ලංකාවේ සමස්ත ජංගම දුරකතන වෙළඳ පොළේ වෙළඳ පොළ කොටස අනුව ප්‍රමුඛයා වන්නේ “නොකියා“ සමාගම බවයි.

ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන වෙළඳ පොළේ කොටස අනුව ලංකාවේ අංක එකේ සමාගම සැම්සුන්ග් බව මෙම සමීක්ෂණය විසින් අනාවරණය කර ඇත.

මේ අනුව, 2014 පළමු කාර්තුව තුළදී ලංකාවේ සාමාන්‍ය ජංගම දුරකතන වෙළඳ පොළේ සියයට 26.2 ක කොටසක් “නොකියා“ සමාගම විසින් අත්පත් කරගෙන තිබෙන අතර ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන වෙළඳ පොළින් සියයට 27.7 ක කොටසක් අත්පත් කරගෙන තිබෙන්නේ සැම්සුන්ග් සමාගමයි.

මෙරට සාමාන්‍ය ජංගම දුරකතන වෙළඳ පොළ තුළ දෙවන ස්ථානයට පත්වීමට සියයට 18.3 ක වෙළඳ පොළ කොටසක් හිමිකරගෙන තිබෙන මයික්‍රොමැක්ස් සමාගම සමත්ව තිබෙන අතර ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන වෙළඳ පොළින් සියයට 18.9 ක කොටසක් ලබාගෙන තිබෙන හුආවේ සමාගම දෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇත.

මෙම සමීක්ෂණයට අනුව මෙරට වෙළඳ පොළේ 2014 පළමු කාර්තුවේදී ජංගම දුරකතන 760,000 කට වඩා අලෙවිකර තිබේ.